خانه اخبار ویژه عکس/ کشف یک نوع قارچ عجیب شبیه انسان در طبیعت