خانه اخبار ویژه عکس/ کنایه تند فرزند پناهیان به پزشکیان و خاتمی