خانه اخبار ویژه عکس/ کوسه‌های سرچکشی، چکش خود را از کجا آوردند؟