خانه اخبار ویژه عکس/کیسه بوکس خاصی که در یک فرودگاه نصب شد