خانه اخبار ویژه عکس/ گاف بنری که در دانشگاه تهران نصب شد