خانه اخبار ویژه عکس/ یک هفته اقامت مجانی، هدیه یونان به گردشگران فراری