خانه اخبار ویژه عکس/ ۱۶۴ سال قبل؛ آزمایش نخستین مترو لندن