خانه اخبار ویژه غزه؛ غرق شدن 12 نفر هنگامی که برای گرفتن بسته های غذایی به دریا رفتند…