خانه اخبار ویژه غیبت کردن؛ انگیزه‌ و دلیلی برای قتل مرد معتاد