خانه اخبار استانی فاضلاب دیلم وارد مرحله پایانی شد