خانه اخبار استانی فاضلاب محلات جنوبی بوشهر تکمیل می شود