خانه اخبار ویژه فاضل لنکرانی: ما مسئول به بهشت فرستادن مردم هستیم