خانه اخبار استانی فردا؛ بسته شدن جاده دیلم به زیدون