خانه اخبار استانی فرصت مجدد برای متقاضیان بومی اشتغال در پارس جنوبی