خانه اخبار استانی فرماندار تنگستان: ۳۰ هزار پرس غذا در روز عیدغدیر توزیع می شود