خانه اخبار استانی فرماندار گناوه: تعداد مسافران چندین برابر جمعیت شهر است