خانه اخبار استانی فرودگاه جم از حالت غیرعملیاتی خارج شود