خانه اخبار استانی فستیوال کوچه مجوز داشت؛ برای تک به تک گروه‌های موسیقی هم مجوز گرفتیم