خانه اخبار استانی فعالیت سامانه بارشی در بوشهر ادامه دارد