خانه اخبار استانی فعالیت 2500 نفر در کارگاه‌های سدسازی بوشهر