خانه اخبار ویژه فغانی نماینده ایران در جام جهانی آمریکا خواهد بود!