خانه اخبار استانی فقر امکانات در همسایگی پارس جنوبی