خانه اخبار ویژه فوت مرد بدشانس بر اثر صاعقه در کرمانشاه