خانه اخبار استانی قطب گردشگری جنوب کشور پایگاه امداد ساحلی ندارد