خانه اخبار ویژه قند از روسیه، چای از هند و پول از ایران