خانه اخبار ویژه قهر اکثریت مردم با نظام سیاسی کشور تا کجا پیش خواهد رفت؟