خانه اخبار ویژه قول‌نامه‌ها در محاکم قضایی بی اعتبار می‌شوند