خانه اخبار استانی قیمت سیلندر گاز در دیلم اعلام شد