خانه اخبار استانی مالک باشگاه شاهین بندر عامری: برنامه خوبی برای فصل آینده داریم