خانه اخبار ویژه متقاضیان مسکن ملی بخوانند؛ میزان واریزی مشخص شد