خانه اخبار ویژه مجری تلویزیون عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران شد!