خانه اخبار ویژه محمد صدر: ایران با اسرائیل درگیر نشد، با ناتو رو در رو شد