خانه اخبار استانی محور گزدراز – کردوان‌ کی تکمیل می‌شود؟