خانه اخبار ویژه مدارس این استان به یک بهانه متفاوت تعطیل شد