خانه اخبار استانی مدارس و دانشگاههای جنوب استان روز سه شنبه تعطیل شد