خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد: جشنواره‌های متنوعی تا پایان سال برگزار می شود