خانه اخبار استانی مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: ۶۶ میلیارد برای ساخت مسکن محرومین هزینه می شود