خانه اخبار استانی مدیرکل کار: امسال 25 هزار نفر در بوشهر شاغل شدند