خانه اخبار استانی مذاکره با سرمایه‌گذاران قطری درباره سایت قرنطینه بوشهر