خانه اخبار ویژه مربی تیم ملی را به جایگاه CIP ورزشگاه راه ندادند!