خانه اخبار استانی مرحله دوم طرح جهادی روشنایی در بوشهر اجرایی شد