خانه اخبار ویژه مردم خاک بر سر خودشان می‌ریختند و خود را می‌زدند