خانه اخبار استانی مردودی ۱۷ درصد خودروهای سنگین بوشهر در معاینه فنی