خانه اخبار ویژه مردی، زنش را به خاطر رب گوجه زیاد در املت کشت!