خانه اخبار ویژه مردی پنج روز کنار جسد همسرش زندگی کرد!