خانه اخبار ویژه مردی که خواهرش را آتش زد، در انتظار جلسه دادگاه