خانه اخبار ویژه مرعشی: با دلی پرخون به انتخابات وارد می‌شویم، تصور نشود که شادمانیم