خانه اخبار ویژه مرکز آمار: فاصله طبقاتی خانوارهای ایرانی کم شد