خانه اخبار ویژه مسعود پزشکیان: نتیجه خالص سازی عقب ماندگی است