خانه اخبار ویژه مسیر ترانزیت جدید بدون ایران؛ اتصال اروپا به خلیج فارس از طریق ترکیه و عراق